Zobacz również: Bobowa24.pl
24 lipca 2012 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Informacje
Przetarg – Sprzedaż budynku Gminnej Spółdzielni
Przetarg – Sprzedaż budynku Gminnej Spółdzielni

Likwidator Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Likwidacji w Łużnej ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łużnej oznaczonej działką gruntową 1746/2 o pow. 800 m2, objętej KW nr 43676 w Sądzie Rejonowym w Gorlicach
 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki gruntowej Nr 1746/2 o powierzchni 800 m2, zabudowanej budynkiem piętrowym, położonej w centralnej strefie wsi Łużna z bardzo dobrym , bezpośrednim dostępem i dojazdem od ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy, Spółdzielni Mleczarskiej, przychodni lekarskiej ,poczty . Teren nieruchomości płaski, w pełni zagospodarowany, kształtem zbliżony do prostokąta.

Lokalizacja bardzo korzystna z uwagi na dobry dojazd oraz położenie. Budynek piętrowy , parter wykorzystywany jest aktualnie na działalność handlową na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe a na poddaszu pomieszczenia wykorzystywane w przeszłości na działalność usługową.

Pow. zabudowy – 208 m2 , pow. Użytkowa – 448 m2 . Budynek wykonany na ławach betonowych, ściany murowane z cegły pełnej, dach płatwiowo – krokwiowy o konstrukcji drewnianej kryty blacha falistą, stolarka – drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje: sanitarną, elektryczną 3 – fazową , teletechniczną , odgromową i zewnętrzną instalację gazową. Nieruchomość ta leży na terenach zabytkowych zespołów i obiektów kulturowych , objętych strefą ochrony historycznego centrum wsi Łużna, jednak sprzedawany budynek nie jest objęty tą ochroną.

Minimalna cena oferowana nie powinna być niższa niż 350.000,00 zł.
Pisemne oferty zawierające co najmniej minimalną cenę należy kierować na adres:  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Likwidacji, 38 – 322 Łużna 599. w terminie do 14 sierpnia 2012 r. w zaklejonych kopertach opisanych wyrazem „Przetarg”.(bez nazwiska oferenta na kopercie)

Oferty powinny zawierać:
1. Imię , nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
2. Datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
3. Dowód wpłacenia wadium,
4. Oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
5. Zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw własności,
6. Oświadczenie , że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Wadium w wysokości 10% minimalnej ceny ( 35.000,00 zł) należy wpłacić na konto Spółdzielni. Nr konta 36 8795 1015 2002 1312 7909 0001.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Likwidator Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 17 sierpnia 2012 r. o godz. 1000.
Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetargiem ,zapoznanie się z regulaminem przetargu, oględzinami nieruchomości można uzyskać pod telefonem nr: 698969239 o każdej porze.

Likwidator: Władysław Szperka.

źródło: UG