Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Internet Światłowodowy Łużna, Szalowa, Wola Łużańska
3 sierpnia 2012 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Informacje
Ogłoszenie o Przetargu
Ogłoszenie o Przetargu

Urząd Gminy Łużna ogłasza przetarg na Sprzedaż przyczepki lekkiej. Na podstawie Zarządzenia Nr 74/2012 Wójta Gminy Łużna z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wartości jednostkowej i sposobu zagospodarowania składnika rzeczowego majątku ruchomego tj.  przyczepy lekkiej  Spomasz- Białystok KM 200 oraz  § 10 Instrukcji w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Łużna zatwierdzonej  Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Łużna z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Łużna, Urząd Gminy Łużna ogłasza przetarg, na :

PRZYCZEPĘ LEKKĄ

marka:

  • marka: Spomasz- Białystok KM 200
  • dopuszczalna ładowność: 220 kg
  • masa własna: 80 kg
  • rok produkcji: 1990
  • nr rejestracyjny: KGR 75PE

 Cena wywoławcza przyczepy wynosi  500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych).

Przyczepę można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu Gminy Łużna, zgłaszając się do pok. 111- Sekretariat.

Osoby zainteresowane nabyciem ww. przyczepy proszone są o składanie ofert do Urzędu Gminy Łużna pok. 111 w godzinach pracy Urzędu w okresie od 31.07.2012r. do 14.08.2012r. oraz wpłatę wadium w kwocie 50,00 zł do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy nr 57 8795 1015 2002 1312 7231 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2012r. o godz. 9.00 w pok.105 Urzędu Gminy Łużna

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki rezygnacji z oględzin.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium lub nie zawiera danych i dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa          postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami, którzy zostaną wcześniej powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Dodatkowe informacje tel. 18 3543922 lub 18 3543039

źródło: UG