Zobacz również: Bobowa24.pl
Patryk Wicher - kandydat PiS do Sejmu - miejsce 11
8 sierpnia 2012 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Interwencje
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Na  podstawie  art.11 ust.2 i art.13  ustawy  z dnia  24  kwietnia 2003 r. o  działalności   pożytku publicznego  i  o  wolontariacie  /Dz.U.z 2010r.Nr 234,poz.1536 z późn.zm./ –  zwanej  dalej „ustawą Wójt Gminy Łużna ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w  2012 roku.

 

1. Rodzaj  zadania:

I.  Kultywowanie tradycji regionalnej i organizacja imprez kulturalnych.

1. Zorganizowanie  obsługi  gastronomicznej  podczas „Pogórzańskich  Atrakcji

Naukowych  w  Łużnej”  –   wysokość  dotacji  – 6 500,00zł

II. Wspomaganie działalności  instytucji, stowarzyszeń  i  osób  fizycznych, służącej

rozwiązywaniu  problemów  alkoholowych

1. Promowanie  abstynencji i trzeźwego stylu życia poprzez dofinansowanie organizowanych

festynów,obchodów lokalnych dni np.trzeźwości,pikników itp.wysokość dotacji-4000,00zł

2. Dofinansowanie spotkania integracyjnego promującego bezalkoholowy styl życia

(w miesiącu listopadzie) zaplanowano kwotę    – 2 500,00zł.

Środki przeznaczone przez Gminę Łużna  na  realizację zadań z zakresu wyniosły :  I. Kultywowanie tradycji regionalnej i organizacja imprez  kulturalnych w 2011r.-10 000,00zł   w 2010r.-9 999,00zł,w 2009r.-8 000,00zł. II. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2011r.-6 500,00zł, w 2010r.-3 000,00zł, w 2009r.- 3 000,00zł .

2. Uczestnicy  konkursu:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powołanej wyżej ustawy.

3. Termin  i  warunki  realizacji  zadania:

Realizacja  zadania odbywać się  będzie zgodnie z warunkami zapisanymi w ofercie i umowie

od   daty  zawarcia  umowy  do  dnia   31  grudnia  2012  roku.

 

4. Zasady  przyznawania  dotacji:

1/ Wsparcie  wykonania  wyżej  wymienionych  zadań  i  udzielenie  dotacji  następuje  z odpowiednim  zastosowaniem  przepisów  art. 16  ustawy.

2/ Oferty będą sprawdzone przez powołaną do tego komisję konkursową,która oceni oferty do otrzymania dotacji, a  następnie przedłoży wyniki konkursu do zatwierdzenia Wójtowi.

3/ Dopuszcza   się   możliwość   realizacji   zadań   przez   kilka   podmiotów.

4/ Jeżeli  wysokość  przyznanej  dotacji   będzie  inna   niż   wnioskowana  w  ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu.

5. Termin  składania  ofert:

1/  Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia  konkursu, do 28 sierpnia 2012

roku w sekretariacie Urzędu Gminy w  Łużnej  pok. Nr  111. Oferta powinna być złożona

w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „ Otwarty  konkurs  ofert ”.

2/  Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia 15 grudnia 2010 r. „w  sprawie  wzoru  oferty realizacji zadania publicznego i wzoru  sprawozdania  z  wykonania  tego zadania /Dz.U.z 2011 r.  Nr 6,  poz. 25 /. Informację  w  sprawie  konkursu  można  uzyskać  telefonicznie : 18  3543922  wew. 114,  18 3543041  wew. 303  lub  e-mail: gmina@luzna.pl

6.Kryteria  wyboru  oferty:

1/  Zgodność   oferty   z   zadaniami    konkursu   oraz   z   zadaniami   statutowymi  oferenta.

2/  Koszty    realizacji    zadania,   w   tym   wysokość  środków   własnych   oraz  oczekiwana wysokość  dotacji.

3/  Możliwość    realizacji    zadania – zasoby   rzeczowe   i   kadrowe,  baza,  doświadczenie.

4/  Dotychczasowe   osiągnięcia,   wiarygodność   i   współpraca  oferenta  z  gminą.

5/  Liczba  osób  objętych  działaniem.

Odrzuceniu   podlegają    oferty   niekompletne,   nieprawidłowo   wypełnione   albo   złożone po   terminie.  Oferty   zostaną   rozpatrzone  w  ciągu  7  dni  od   terminu   składania   ofert.

7.  Wymagane  załączniki  do  oferty:

1/  Aktualny wypis z właściwego rejestru oraz statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

2/  Sprawozdanie finansowe lub informacja za ostatni rok.

3/  Harmonogram realizacji zadania.

4/  Oświadczenie  oferenta, że  wypis  z  rejestru   przedstawiony  wraz  z  ofertą  jest  zgodny w dniu zawarcia umowy ze stanem prawnym i faktycznym.

5/ Aktualne  prawo  do  korzystania  z  placu,  sali  lub  innego  miejsca  w  którym  będzie wykonywane  zadanie  (umowa użyczenia potwierdzona za zgodność, oświadczenie właściciela lub zarządcy o wyrażeniu zgody, itp.),

Załączniki:

Formularz