Zobacz również: Bobowa24.pl
Auto marzeń, stacja moya Nowy Sącz
12 stycznia 2015 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Społeczeństwo
Od nowego roku zapłacimy więcej za śmieci!
Od nowego roku zapłacimy więcej za śmieci!

Druga Sesja Rady Gminy Łużna przyniosła wiele istotnych zmian, wśród nich nowe brzmienie ma uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty za pojemnik.

Początkowo projekt uchwały zawierał podwyżki nawet o 75% opłaty miesięcznej za odpady segregowane od 1 mieszkańca lub 55% opłaty miesięcznej za odpady niesegregowane od 1 mieszkańca. Na tak drastyczne zwiększenie cen nie zgodzili się radni już podczas obrad poszczególnych komisji. Szacunkowe koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego koszty wywozu, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych to kwota rzędu ok. 800 000 złotych. Do tego dochodzą koszty utrzymania obsługi administracyjnej systemu (w tym remont kontenerów, obsługa systemu informatycznego, koszty osobowe, wynagrodzenie z tytułu inkasa itp.) razem około 84 tys.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór usługodawcy wywozu odpadów komunalnych, zgłosił się jeden oferent, z którym została podpisana umowa na kwotę 760 000,00zł. Wynagrodzenie jest wyższe o około 6,5% od analogicznego w 2014 roku i wynika m.in. z podniesienia kosztów wywozu, zwiększonej ilości godzin zbiórki odpadów segregowanych na punktach mobilnych z 6 do 7h, dodany został jeden punkt odbioru (Łużna Zaborówka) oraz zabezpieczono worki na odpady segregowane w ilości szacunkowo ok. 30tys przekazywany przez pracowników wykonawcy w systemie worek za worek.

Stwierdzono także, że wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami wynika także z nierzetelności podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców, którzy unikają składania deklaracji lub płacą opłaty za śmieci segregowane pomimo faktycznego korzystania z kontenerów.

Po naniesionych przez radnych poprawkach, przegłosowaną uchwałą z dn. 10 grudnia 2014 zatwierdzono następujące stawki:
– 5zł miesięcznie (60zł rocznie) od jednego mieszkańca w przypadku śmieci zbieranych i oddawanych w sposób selektywny (wzrost o 25%)
– 11zł miesięcznie (132zł rocznie) od jednego mieszkańca w przypadku śmieci zbieranych i oddawanych w sposób nieselektywny (wzrost o ok. 22%)

W przypadku działalności gospodarczych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, stawka za pojemnik wynosi:
1) o pojemności 0,12 m3
– nie segregowane 22,00 zł (było 18zł)
– segregowane 13,00 zł (było 10zł)
2) o pojemności 1,1 m3
– nie segregowane 189,00 zł (było 155 zł)
– segregowane 106,00zł (było 85 zł)
3) o pojemności 7,0 m3
– nie segregowane 1098,00 zł (było 900 zł)
– segregowane 625,00 zł (było 500 zł)

Według stanu z 01.12.2014:
a) 5491 osób zadeklarowało segregację odpadów (76%)
b) 1701 osób zadeklarowało nie segregację (24%)
z osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Około 1200 osób, wykazały że nie zamieszkują na terenie gminy natomiast 137 osób zostało zwolnionych zgodnie z Uchwałą ws wprowadzenia zwolnienia z opłat w przypadku posadowienia kontenera ogólnodostępnego na ich posesji. W uzasadnieniu wspomniano również, że ściągalność opłat w 2014 roku była ok. 86%.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości znikną kontenery, które jak same rachunki pokazują generują spore koszty a nie da się sprawdzić kto w rzeczywistości z nich korzysta. Słyszy się bowiem, że śmieci w gminie Łużna wyrzucają często osoby z gmin sąsiednich.