Zobacz również: Bobowa24.pl
BramTECH - bramy, ogrodzenia, balustrady
OK Polska praca ogłoszenie
8 marca 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Gmina Łużna, Wybory
12 kwietnia wybierzemy sołtysów oraz rady sołeckie! Do 25 marca zgłaszanie kandydatów
12 kwietnia wybierzemy sołtysów oraz rady sołeckie! Do 25 marca zgłaszanie kandydatów

Za miesiąc i cztery dni, dokładnie 12 kwietnia br. odbędą się w gminie Łużna wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich. Swoich kandydatów na wcześniej wymienione funkcje można zgłaszać od 20 do 25 marca br. w godzinach od 12 do 15.00 w budynku Urzędu Gminy Łużna.

Przypomnijmy prawo wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze danego sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat. Prawa wyborczego nie mają osoby: ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu. Są to wybory bezpośrednie dlatego wyborcy wybierają sołtysa i radę sołecką spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych.

Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje bierne prawo wyborcze.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łużna z dn. 27 lutego 2015 roku  gminę Łużna podzielono na 6 obwodów:
1. Sołectwo Łużna – Wiejski Dom Kultury w Łużnej
2. Sołectwo Szalowa wieś Szalowa – Szkoła Podstawowa w Szalowej
3. Sołectwo Biesna – Remiza OSP w Biesnej
4. Sołectwo Mszanka – Dom Ludowy w Mszance
5. Sołectwo Wola Łużańska – Dom Ludowy w Woli Łużańskiej
6. Sołectwo Szalowa wieś Bieśnik – Remiza OSP w Bieśniku

Warto przypomnieć że na terenie obwodu nr 6, wybiera się 2 członków rady sołeckiej.

Kalendarz wyborczy przedstawia się następująco:

Termin Czynności
27.02.2015 Zarządzenie wyborów do Rad Sołeckich, Sołtysów oraz powołanie Gminnej Komisji Wyborczej.
od 1.03.2015 do 22.03.2015 Zebrania wiejskie.
od 20.03.2015 do 25.03.2015 w godz. 12.00-15.00 Zgłaszanie kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich.
od 20.03.2015 do 25.03.2015 w godz. 1200-1500 Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
28.03.2015 Powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 28.03.2015 Dodatkowy termin zgłaszania kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich /w razie braku zgłoszeń w pierwszym terminie/
31.03.2015 Podanie do publicznej wiadomości w sołectwach danych o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich
do 01.04.2015 Sporządzenie spisów wyborców i przedłożenie go do publicznej wiadomości
do 8.04.2015 Wydrukowanie kart do głosowania
11.04.2015 do godz.2400 Zakończenie kampanii wyborczej
10.04.2015 Przygotowanie lokali wyborczych
12.04.2015700-1800 Przeprowadzenie wyborów na Sołtysów sołectw i członków Rad Sołeckich

Aby wybory przebiegły sprawnie i poprawnie Rada Gminy na wniosek Wójta powołała doraźną komisję ds. wyborów, w skład której wyszli radni:Tadeusz Kuk, Tomasz Ptaszek, Józef Bogusz, Kamil Góratowski, Krzysztof Kotowicz oraz jedna osoba wskazana przez wójta.

W razie zgłoszenia większej niż wymagana ilość kandydatów na członków komisji nastąpi losowanie. Za pracę w komisji przysługuje dieta: przewodniczący 90zł, zastępca 85zł oraz członkowie 80zł.

Z kwestii formalnych należy wiedzieć, że zgłaszając kandydata należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, doraźna gminna komisja ds. wyborów sporządza listy kandydatów z każdego sołectwa w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej wiadomości mieszkańców sołectw, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Kandydować można równocześnie na sołtysa i członka rady sołeckiej.W zgłoszeniu należy napisać imię i nazwisko kandydata, dokładny adres zamieszkania, wiek a także określić czy jest to kandydat na sołtysa czy też członka rady sołeckiej. Jeśli zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat na sołtysa to wyborów nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata. W przypadku kiedy nie ma żadnego zgłoszenia kandydata na sołtysa jego wybory dokonuje rada sołecka bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu.

Załączniki do pobrania:

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa Sołectwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady
Zgłoszenie obwodowych komisji wyborczych
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych sołeckich w wyborach do Rady