Zobacz również: Bobowa24.pl
12 marca 2016 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Gmina Łużna, Komunikaty
Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji gminy Łużna
Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji gminy Łużna

Wójt Gminy Łużna informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łużna.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.,
o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Łużna informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łużna.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów
kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw).

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk lub ze względu na potencjał służący wyprowadzeniu obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.
Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi
w terminie od 15 marca 2016roku do 7 kwietnia 2016 roku:

· w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie
internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: gmina@luzna.pl
· ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 102 lub telefonicznie
pod nr (18) 354 31 65 wew.102 w godzinach pracy Urzędu Gminy Łużna.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się:
1) warsztaty z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie i ocenę propozycji
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łużna, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna w dniu 17 marca 2016 r. w godz.15.30-17.30,
2) spotkanie z zainteresowanymi tematem mieszkańcami Gminy, które odbędzie się:
dnia 30 marca 2016 r. w godz. 15.00-17.00, w budynku Urzędu Gminy Łużna,
3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia 32/2016, w terminie do dnia 7 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łużna oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łużna dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łużna oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w pokoju 111 w godzinach pracy Urzędu Gminy Łużna.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja
podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.