Zobacz również: Bobowa24.pl
28 marca 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Komunikaty, Urząd Gminy
W niedzielę, 7 kwietnia wybory sołtysów i członków rady sołeckiej! Sprawdź ważne terminy
W niedzielę, 7 kwietnia wybory sołtysów i członków rady sołeckiej! Sprawdź ważne terminy

Już 7 kwietnia 2019 roku, tj. niedziela w godzinach między 8 a 17.00 w lokalach Sołeckich Komisji Wyborczych będzie można głosować na sołtysów oraz członków rad sołeckich. Kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich oraz członków sołeckich komisji wyborczych można zgłaszać do dnia 2 kwietnia br, w pokoju nr 103 u Pełnomocnika Wójta ds. wyborów – Haliny Stępień, pracownika Urzędu Gminy.

Zgłaszając kandydata należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę poparcia . Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Pełnomocnik ds. wyborów sporządza listy kandydatów z każdego sołectwa w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej wiadomości mieszkańców sołectw, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Kandydować można równocześnie na sołtysa i członka rady sołeckiej.  Zgłaszając kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej należy podać jego imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek, oraz wskazać, czy jest to kandydat na sołtysa, czy też kandydat na członka rady sołeckiej. Kandydat może prowadzić kampanię wyborczą. Nie prowadzi się kampanii wyborczej w dniu wyborów.

– Zwracam się do wszystkich mieszkańców z apelem o jak najliczniejszy udział w tych ważnych dla naszej lokalnej społeczności wyborach na sołtysa i rad sołeckich – mówi Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna. – Zachęcam do zgłaszania osób, które poprzez swoją aktywność na rzecz swoich małych ojczyzn, są w pewien sposób, z automatu, liderami. Należy pamiętać, że funkcja sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej to praca społeczna, jednak płynie z niej satysfakcja – mamy bezpośredni wpływ na nasze najbliższe otoczenie, sołectwo. Mieszkańcy naszej gminy mają ogromny potencjał. Wykorzystajmy go angażując się, bądź zachęcając te właśnie osoby, lokalnych społeczników, do działalności w radzie sołeckiej czy objęcia funkcji sołtysa. 

Co warto wiedzieć jeszcze o wyborach na sołtysa i rad sołeckich?

Prawo wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze danego sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat. Nie mają prawa wybierania osoby: ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, a także pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu. Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje bierne prawo wyborcze.

Na terenie Sołectwa Szalowa tworzy się dwa obwody wyborcze, Nr 1 obejmujący wieś Szalowa i Nr 2 obejmujący wieś Bieśnik. W obwodzie nr 1 wybiera się 5 członków Rady Sołeckiej z Szalowej, natomiast w obwodzie Nr 2 wybiera się 2 członków rady sołeckiej z Bieśnika. Sołtysa wybiera się jednego dla całego sołectwa.

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na jednakowych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają sołtysa i radę sołecką spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych. Wybory są tajne – komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwość korzystania z  osłoniętego miejsca w celu poczynienia skreśleń na karcie do głosowania.

Obecna kadencja sołtysów i rad sołeckich będzie trwać 5 lat!

Terminarz wyborów – ważne daty!

Od 27 marca do 2 kwietnia (w godzinach pracy Urzędu Gminy) – Zgłaszanie do Wójta Gminy Łużna kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich oraz na członków sołeckich komisji wyborczych

3 kwietnia 2019 – Powołanie Sołeckich Komisji Wyborczych oraz podanie do wiadomości danych o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

7 kwietnia 2019 (w godz. od 8.00 do 17.00) – Głosowanie w lokalach Sołeckich Komisji Wyborczych

Szczegółowe informacje oraz wszelkie druki niezbędne do zgłaszania kandydatów są dostępne na stronie Urzędu Gminy w Łużnej: http://www.luzna.pl/pl/212/1535/wybory-soltysow-i-rad-soleckich-219-druki-do-pobrania.html

wybory_soltysi_2019