Zobacz również: Bobowa24.pl
12 marca 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Gmina Łużna, Inwestycje
Gmina Łużna: inwestycyjny boom tej kadencji! W pięć lat wydano aż 60mln złotych.
Gmina Łużna: inwestycyjny boom tej kadencji! W pięć lat wydano aż 60mln złotych.

5-letnia kadencja samorządu gminy Łużna, powoli dobiega końca. W kwietniu mieszkańcy gminy ponownie będą mieli okazję zdecydować, kto zostanie ich przedstawicielem w łużniańskim samorządzie. Obecny wójt Mariusz Tarsa ubiega się o reelekcję i podkreśla, że to właśnie 7 kwietnia będzie momentem oceny jego pięcioletnich rządów. A był to bez wątpienia czas ogromnych inwestycji, które przez dwadzieścia lat wcześniej uważano za niemożliwe.

Podsumowanie kadencji 2019-2024

Gmina Łużna w ostatnich 5 latach wykonała mnóstwo inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców, zaczynając od wyremontowanych dróg, a kończąc na 50-kilometrowej sieci kanalizacyjnej i 13-kilometrowej sieci wodociągowej o łącznej kwocie 32 mln 948 tys. zł.

W okresie od 2019 do 2023 roku, wydatki inwestycyjne gminy Łużna osiągnęły poziom blisko 60 milionów złotych. Ten znaczący wzrost w porównaniu do okresu dwunastu poprzednich lat, gdzie inwestycje wyniosły jedynie 42 mln 577 tys. zł, ukazuje ogromną siłę i skalę zaangażowania oraz podejmowanych działań na rzecz rozwoju gminy. Stałe i systematyczne inwestycje przyczyniły się do zmian w gminie, sprawiając, że z każdym rokiem staje się ona coraz piękniejsza i wygodniejsza. To dowód na skuteczność podejmowanych wysiłków w kierunku tworzenia atrakcyjnego i nowoczesnego środowiska dla mieszkańców gminy Łużna.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej stanowi dominującą sferę inwestycji w gminie Łużna, absorbując 54,7% wszystkich środków. Na drugim miejscu plasuje się rozwój infrastruktury drogowej wynoszący 32,7%. Ponadto, inwestycje w sektorze edukacyjnym oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wynosi 12,6%. To dowodzi, że gmina równoważnie inwestuje w kluczowe obszary, dbając o różnorodny rozwój społeczności.

Kluczowe inwestycje:

Najważniejsze z inwestycji wodno-kanalizacyjnych podjętych w ostatnich latach to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka etap II, Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wola Łużańska Etap I, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Łużna, budowa stacji pomp wraz ze zbiornikiem wody pitnej i komorą agregatu prądotwórczego budowa sieci wodociągowej Mszanka.

Dynamiczny rozwój gminy Łużna możliwy był dzięki szerokiemu strumieniowi środków zewnętrznych zarówno rządowych jak i europejskich, z których gmina Łużna korzystała na różnych płaszczyznach. Inwestycje gminne były wspierane m.in. z Rządowego Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo gmina miała dostęp do środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , co umożliwiło wyremontowanie i zmodernizowanie kilkudziesięciu kilometrów sieci drogowej w gminie Łużna.

W gminie Łużna dokonano znaczących inwestycji, obejmujących różnorodne obszary działalności publicznej. Modernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym remizy OSP Łużna, kompleksowa przebudowa budynku Ochronki w Szalowej oraz Domu Ludowego w Woli Łużańskiej. Dodatkowo wykonano również gruntowną przebudowę i renowację budynku Łużna 1, obecnie pełniącego funkcje siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówki Poczty Polskiej. W tym celu pozyskano również środki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

Gmina Łużna inwestowała również w bazę oświatową dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków europejskich oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Niezwykle trafionym pomysłem okazało się utworzenie pierwszego wiejskiego żłobka w powiecie gorlickim „Zakątek Malucha” z programu rządowego Maluch +. Żłobek z powodzeniem funkcjonuje bez przerwy i umożliwia pobyt około 25 najmłodszych mieszkańców gminy Łużna. Rozbudowano również samorządowe Przedszkole w Łużnej, gdzie z dwóch oddziałów stworzonych na początku dzisiaj funkcjonuje cztery.

W obszarze infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zrealizowano inwestycję o wartości 1,120 mln zł. Programy prorodzinne i senioralne, realizowane przez GOPS w Łużnej, otrzymały wsparcie finansowe przekraczające 4 mln zł. Starsi mieszkańcy naszej gminy zostali zauważeni. W celu ich integracji skorzystano z oferty programu Senior+. Stworzono im warunki i dano możliwości do wielu inicjatyw oraz do twórczego, wspólnego spędzania wolnego czasu.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury można było rozbudować, rozszerzyć i unowocześnić ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury poprzez tradycyjne święto plonów, kino plenerowe oraz różnorodne wydarzenia kulturalne organizowane przez tą instytucję. W latach 2019-2023 przekazano środki w wysokości 339 tys. zł na działania inwestycyjne, 449 tys. zł na inicjatywy kulturalne, a rozbudowa infrastruktury zdobyła wsparcie finansowe w wysokości 5 mln 74 tys. zł. Gmina Łużna podejmuje wszechstronne inicjatywy, wspierając rozwój społeczności oraz pielęgnując dziedzictwo kulturowe i tradycje.

Jakie plany dla gminy Łużna na najbliższe lata?

Gmina Łużna stawia sobie ambitne cele na najbliższe lata, koncentrując się na dynamicznym rozwoju i poprawie jakości życia mieszkańców. W planach znajdują się liczne inwestycje, których realizacja wymaga zarówno determinacji, jak i dostępnych środków. Pracy jest nadal wiele, ale oprócz realizacji zadań najważniejsze są siły i chęci do dalszego działania. A tych nie brakuje!

Wśród pomysłów na dalsze lata znalazły się istotne zadania, takie jak m.in. remonty dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , a także doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina Łużna skupia się również na wsparciu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez kompleksową modernizację obiektów POZ. Inne ważne przedsięwzięcia obejmują modernizację, rozbudowę i dostosowanie budynków oświatowych, co przyczyni się do podniesienia standardów edukacyjnych. W planach znajduje się także cyfryzacja i rozwinięcie e-usług w Urzędzie Gminy, co ma na celu zwiększenie efektywności i dostępności administracji publicznej.

Gmina Łużna wykazuje również troskę o osoby niepełnosprawne poprzez planowane otwarcie ośrodka wspierającego. Inwestycje w modernizację infrastruktury sportowej, boisk i stadionów gminnych spowoduje, że młodzi będą mieli godne warunki do rozwijania swoich sportowych umiejętności.

Wszystkie te działania składają się na kompleksową strategię rozwoju gminy Łużna, która zakłada zrównoważony postęp, poprawę warunków życia i umacnianie społeczności lokalnej.