Zobacz również: Bobowa24.pl
30 czerwca 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Gmina Łużna, Informacje
Jednogłośna decyzja Wysokiej Rady! Wójt Mariusz Tarsa z wotum zaufania!
Jednogłośna decyzja Wysokiej Rady! Wójt Mariusz Tarsa z wotum zaufania!

W dniu, 27 czerwca br. odbyła się III Zwyczajna Sesja Rady Gminy, na której to przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za ubiegłoroczną działalność samorządu. Kluczowym momentem obrad było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Łużna Mariusza Tarsy, które jednogłośnie zostało przyjęte przez Wysoką Radę.

Szczegółowy raport dotyczący stanu gminy Łużna- file:///C:/Users/HP/Downloads/Raport-o-stanie-Gminy-Luzna.pdf

Na sesji obecni byli m.in. Skarbnik gminy Iwona Wiktorek, Sekretarz gminy- Teresa Burkot, Radni Rady Gminy, Radny Powiatu Gorlickiego- Przemysław Wszołek, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi. Wydarzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Łużna- Grzegorz Kosiński.

Podczas zeszłotygodniowej sesji rady gminy Łużna poruszone zostały wszystkie aspekty dotyczące rozwoju gminy, w tym temat oświaty, sportu, polityki społecznej i prorodzinnej, ochony zdrowia, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony dziedzictwa narodowego, funduszu sołeckiego, działań inwestycyjnych, wydarzeń promocyjno-kulturalnych i wszelkiej realizacji uchwał.

Następnie po szczegółowym raporcie i sprawozdaniu finansowym wójta Mariusza Tarsy głos zabrali radni w tym Krzysztof Kotowicz, Katarzyna Zych, Józef Bogusz, Grzegorz Wałęga, którzy w imieniu swoim, jak i mieszkańców wyrazili wdzięczność za inwestycje podejmowane i realizowane w gminie Łużna.

-Chciałbym docenić pracę w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. To, co było naszym priorytetem, niewątpliwie zostało zrealizowane. To, co udało się osiągnąć w ostatniej kadencji i w ubiegłym roku, powoduje, że możemy być zadowoleni. Cieszy m.in. realizacja wodociągów oraz rozbudowa kanalizacji. Kontynuujmy dobre i słuszne dzieła, które są naszym priorytetem. Chciałbym wyrazić uznanie dla Radnych, a także dla Urzędu, który pod kierownictwem wójta pozyskiwał te środki i realizował inwestycje-Krzysztof Kotowicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Łużna.

Chciałabym podziękować Panu Wójtowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Panie Wójcie, dziękuję za rzetelne wykonywanie prac, które zawsze realizowane były na wysokim poziomie. Zerknął Pan we wszystkie drzwi, aby pozyskać wszystkie możliwe i dostępne środki. Myślę, że nie możemy wstydzić się naszej gminy, która rozwija się dzięki Pana pracy i zaangażowaniu. Dziękujemy za sieć wodociągową, kanalizacyjną, za drogi, za szkoły, o które Pan dba i o których Pan myśli, za budynki użyteczności publicznej, za remizę OSP, samochody strażackie, oświetlenie w całej gminie. Dziękuję za cały rozwój gminy, który osiągnął bardzo dobry i wysoki poziom. Dziękuję również za niejednokrotne wymiany zdań, która zawsze kończyły się porozumieniem- Katarzyna Zych, Radna Gminy Łużna.

-Ważna sesja, podczas której przedstawiono raport za ubiegły rok, potwierdzający wiele inwestycji i pozyskanych środków. Reelekcja na kolejną kadencję była potwierdzeniem dobrego zarządzania gminą oraz podziękowaniem Panu Wójtowi za wykonane inwestycje. Wysoki procent głosów i udzielone poparcie to znak zaufania, które Pan Wójt zdobył dzięki swojej działalności. Aby skrzynia dobrze pracowała, koła muszą się zazębiać. Do tego dobrego wyniku przyczyniły się wszystkie jednostki pomocnicze i pracownicy urzędu. Wierzę, że nadchodzący rok będzie dobrym okresem dla całej rady- Józef Bogusz, Radny Gminy Łużna.

Myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę, zmiany, które będą wprowadzane, pozwolą nam się dalej rozwijać. Jest to rewolucyjna zmiana myślenia, która umożliwi dalszy rozwój naszych miejscowości- Grzegorz Wałęga, Radny Gminy Łużna.

Kolejnym punktem sesji było udzielenie wotum zaufania wójtowi Mariuszowi Tarsie, które radni jednogłośnie zatwierdzili. Na czwartkowym posiedzeniu przeprowadzono także głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej była pozytywna i została jednogłośnie przyjęta bez uwag przez całą Wysoką Radę.

Decyzje podejmowane podczas III Zwyczajnej Sesji były prawomocne, gdyż na sesji obecni byli wszyscy radni, co umożliwiło prowadzenie obrad i podjęcie wiążących decyzji.

Budżet gminy Łużna na rok 2023

W minionym roku gmina Łużna dysponowała budżetem w wysokości 63,1 mln zł., co oznacza ponad 7%
środków mniej niż w 2022 roku.

Największym źródłem dochodów gminy były subwencje pochodzące z budżetu państwa: oświatowa,
wyrównawcza i równoważąca, które stanowiły 39 % dochodów. Kwota subwencji wyniosła w 2023 r.
niecałe 21,2 mln zł. Drugim pod względem wartości źródłem były dochody własne, na które
składają się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatki i pozostałe
dochody. Trzecią istotną pozycją stały się dotacje, środki na zadania inwestycyjne – 20 % dochodów.

W 2023 roku w strukturze kosztów największą pozycję stanowiły nakłady na finansowanie edukacji. Drugą pod względem wysokości pozycją były koszty związane z rolnictwem i łowiectwem, w szczególności z zadaniami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej.

Rok 2023 Gmina Łużna zakończyła deficytem w wysokości ponad 7,8 mln zł przy planowanym
deficycie na poziomie 9,1 mln zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wyniósł ponad 12,3 mln zł i obejmuje zobowiązania
z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. W 2023 roku gmina spłaciła 1,2 mln zł zadłużenia, a co najważniejsze nie zaciągnęła nowych zobowiązań. Wskaźnik spłaty należności nie przekracza limitu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że gmina prowadzi prawidłową gospodarkę finansową, zgodnie z wymogami prawa krajowego i Europejskiego.

-Pomimo wielu napotkanych trudności, nasza gmina w minionym roku, bardzo pięknie się rozwijała. Mam nadzieję, że poziom ten zostanie utrzymany, a gmina w sposób dynamiczny będzie się zmieniać. Szczególnie ważne dla mnie jest to, aby nasze inwestycje samorządowe otworzyły się na inwestycje przedsiębiorców czy mieszkańców. Wzrastająca ilość działalności gospodarczych, podmiotów gospodarczych to większe dochody własne. Każdy kilometr sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, drogi to potencjalni inwestorzy, którzy mogą tutaj przyjść i umożliwić rozwój gminy. Myślę, że to kolejna faza naszego rozwoju i że przez najbliższe lata będziecie Państwo obserwować, że takie rzeczy będą miały miejsce. Myślę, że lektura raportu daje nam obraz, że nie jest źle, w naszej gminie, ale jeszcze wiele przed nami- mówił podczas sesji Mariusz Tarsa Wójt Gminy Łużna.

Na sesji zarówno radni, jak i wójt podkreślali, że mieszkańcy muszą wykazać się szczególną cierpliwością. Niektóre z inwestycji wymagają wsparcia na szczeblu centralnym. Gmina Łużna potrzebuje rozwoju, na który warto postawić, ale aby to osiągnąć, konieczne jest wykazanie się cierpliwością i zrozumieniem.