Zobacz również: Bobowa24.pl
24 kwietnia 2015 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Inwestycje
Mieszkańcy będą mogli aktywnie decydować o finansach sołectwa
Mieszkańcy będą mogli aktywnie decydować o finansach sołectwa

Już końcem marca br. radni gminy Łużna podczas VI sesji podjęli uchwałę w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Łużna. Tym samym łużniański samorząd rocznie może zyskać nawet 48 tysięcy złotych zwrotu z budżetu państwa.

Wysokość środków do dyspozycji sołectw Gminy Łużna wynosi szacunkowo około 30.000 zł rocznie. Szacowany zwrot środków z budżetu państwa w 2017 roku to maksymalnie 47.550,- zł (co stanowi 30 % ogółu środków przeznaczonych na fundusz sołecki), dopłata z budżetu Gminy Łużna to ponad 110. 000,- zł.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo wniosku do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy którego dotyczy, uchwalonego przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć które: zostały zgłoszone w formie w/w wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

– Bardzo się cieszę, że wreszcie udało się wprowadzić  fundusz sołecki w naszej gminie – mówi Krzysztof Kotowicz, przewodniczący Rady Gminy Łużna. Oczywiście wejdzie on dopiero od nowego roku 2016 ale decyzja o wydzieleniu środków na fundusz sołecki jest już podjęta w drodze uchwały i jest to zobowiązujące. Tym bardziej cieszę się z tego faktu, ponieważ gdy zostałem radnym Gminy Łużna na początku poprzedniej kadencji pomysł wyodrębniania funduszu sołeckiego nie znalazł wtedy zrozumienia. Głosy były podzielone i tak minęły cztery lata. Teraz sytuacja ta najwidoczniej dojrzała, świadomość społeczeństwa może jest większa. Udało się też zyskać przychylność sołtysów, którzy wcześniej byli przeciwni. Myślę, że jest to dobre posunięcie. Wydzielenie funduszów sołeckich aktywizuje społeczeństwo lokalne, więcej wymaga od sołtysów, od rad sołeckich, muszą się oni więcej uczyć i włączać w planowanie budżetu ale poprzez to musi być więcej spotkań z mieszkańcami a to w jakiś sposób aktywizuje społeczeństwo – jest to ta wartość dodana. Jeśli chodzi o oszczędności to przy budżecie jaki nasza gmina posiada musimy szukać wszelkich oszczędności, stąd zaczynaliśmy od siebie ale musimy szukać gdzie jest to tylko możliwe, również w dodatkowych źródłach pieniędzy które mogą wpłynąć do naszego budżetu. Jednym z nich jest fundusz sołecki, po którego rozliczeniu możemy uzyskać do 47 tysięcy złotych z budżetu Państwa. Można stwierdzić, że jest to dużo i mało, ponieważ na inwestycje nie jest to duża kwota ale z drugiej strony jest to wartość dodana. Jeśli nie podjęlibyśmy funduszu sołeckiego to 47 tys. by po prostu nie było. Musimy rozpatrywać się także w innym kierunku, skąd jeszcze pozyskać pieniądze dla naszej gminy.

fundusz_solecki